Energia eòlica

És una forma indirecta d’aprofitar l’ energia solar, ja que les diferències de temperatures i de pressions de l’atmosfera, han estat provocades per absorbir els rajos solars; són les que posen l’aire en moviment.                                 

Fa milers d’anys que s’utilitza l’energia eòlica. Els perses van ser els primers en posar en moviment un molí de vent.

L’energia eòlica consisteix a generar electricitat mitjançant uns molins de vent que mouen una turbina. S’aconsegueix gràcies a l’energia que produeix aquest moviment. Quan el vent bufa a doble velocitat, es genera vuit vegades més energia.

La energia eòlica té molt de potencial i moltes aplicacions. La instal·lació d’un aerogenerador en una regió que sigui ventosa pot produir electricitat per a un habitatge aïllat, per bombar aigua, o per a qualsevol altra situació en què es necessiti electricitat.

 

Avantatges: l’energia eòlica es genera no directament, sinó amb el sol. Aquest escalfa l’aire i això provoca els corrents que fan que hi hagi vent. El vent és inesgotable i es renova de forma contínua. No produeix  contaminació. En tots els llocs es pot aconseguir energia elèctrica, segons hi hagi més o menys vent. Cada vegada és més barata conforme avança la tecnologia. Permet el desenvolupament, sense saquejar la naturalesa, sempre respectant al medi ambient.

Aplicacions:

Bombes hidràuliques en zones aïllades :

El bombament mitjançant el sistema eòlic és la forma més senzilla per fer arribar l’aigua a les regions agràries aïllades de la xarxa elèctrica, emprant la tecnologia més apropiada per al desenvolupament de l’agricultura.

Electricitat en habitatges aïllats:

Hi ha instal·lacions eòliques que serveixen per als habitatges aïllats, perquè mai hi falti l’electricitat.  Hi ha algunes que funcionen en dies que no es veu el sol.

Bombes hidràuliques en zones aïllades :

El bombament mitjançant el sistema eòlic és la forma més senzilla per fer arribar l’aigua a les regions agràries aïllades de la xarxa elèctrica, emprant la tecnologia més apropiada per al desenvolupament de l’agricultura.

Energia megaeòlica:

Els aerogeneradors més poderosos van començar a ser instal·lats al voltant de l’any 2004/2005. Un dels exemples podria ser el de 5M Repower, amb una potència nominal de sortida de 5 Megawatts, amb una producció a l’any de 17 GWh, una alçada del mecanisme rotatiu de 120 metres per al model terrestre, i de 90 metres per al model marítim, amb uns 126 metres de diàmetre; té una longitud de pala de 61,5 metres. També hi ha altres models que tenen més o menys les mateixes característiques o de menys potencial.

 

Energia minieòlica:  al Japó , una fàbrica forma eòlics a 1’5kW de potència amb un pes que no arriba als 16kg i amb unes pales de 1’8m de diàmetre. Aquests eòlics poden arribar a produir 138 W. Tenen un dispositiu que permet que tinguin una producció contínua d’electricitat, fins i tot amb una brisa petita.

Energia eòlica reciclable: format de termoplàstic de pales, es fabrica a partir d’una resina de cíclics. Això permet la producció d’unes 19 tones de materials de pales, que són reciclables per a turbines eòliques.

 

Aerogeneradors: és una màquina que permet transformar l’energia del vent en energia elèctrica. Antigament s’havia aprofitat l’energia del vent per a diferents usos, com per exemple: els molins de vent, que eren utilitzats per moldre gra i obtenir farina, etc. Els molins de vent es van anar abandonant, fins que la preocupació pel medi ambient  ha afavorit la recerca de noves energies renovables, tot recuperant energies ja gairebé abandonades, com l’energia eòlica.

 

Aerogeneradors d’eix vertical: hi ha uns generadors que serveixen per a edificis, que tenen un potència de 2’5kW, amb uns 3 metres d’alçada; i uns altres, 2 metres d’ample. Pot arribar a 5 metres d’altura en el sostre d’un edifici; per la seva forma, es pot utilitzar per a vents procedents de moltes direccions.

Aerogeneradors d’eix horitzontal: en la actualitat trobem més generadors d’eix horitzontal, que no pas d’eix vertical.

Anuncis